CAFE DEN ZOETEN INVAL.

Het is zondagmorgen, 9 u amper, en ik heb al vijf maal bezoek ge-
had op cel. Nu persoonlijk ben ik daar niet door gestoord, want om
6 u ben ik al volop aan het schrijven. Maar wat me zo stoort, is de
organisatie. Dit had best allemaal in twee of drie keer gekund.. en
dan kwam er heel veel tijd vrij voor bv. eens een goed gesprek,
met mensen die het echt nodig hebben.

 

Een goede bejegening, zoals dat zo mooi in de basiswet ( 2005 )
geschreven staat. Niet dat bezoek in mijn café, is een ergernis
voor mij, maar wel dat het zo zakelijk diende te gebeuren. Ja, de
lieve mensen zijn altijd zo druk bezig, maar laat het me eerlijk
zeggen, wel met de verkeerde dingen.

 

Lieve lezer, ik wil hier zeker geen persoonlijk verhaal van maken.
Niet ten opzichte van de bediening, niet ten opzichte van mezelf.
Ikzelf ben sterk genoeg om zo goed mogelijk mijn plan te trekken,
alhoewel… maar er zijn anderen. En de bediening, zoals bv.van-
daag is superlief. Ik droom er soms van mocht ikzelf zo lief kun-
nen zijn. Maar het is toch zo spijtig, dat je steeds maar moet aan-
voelen, dat er te weinig tijd is.

 

Nu, we zijn al terug één grote stap vooruit. Al is het kort, maar de
genegenheid is heftig en positief. Ik heb nog andere tijden gekend.

BELT & ROAD INITIATIVE.

The Donald kiest volop voor America First en neigt naar protec-
tionisme en isolationisme. Ook al doen Wall Street en de beurzen
het voorlopig nog goed, zijn de eerste tekenen merkbaar dat het
land moeilijke tijden zal tegemoet gaan.

 

Het Verenigd Koninkrijk koos op basis van leugens voor een brexit.
Nadat in eerste instantie de nefaste gevolgen onder de mat wer-
den geduwd, wordt het ook voor de Britten stilaan duidelijk dat de-
ze keuze nefaste gevolgen zal hebben. Zo waarschuwde op 11 mei
de overheid dat de inflatie groter zal zijn dan de stijging van de lo-
nen, en dat de prijzen van de geïmporteerde goederen drastisch
zullen stijgen.

 

China werkt intussen volop aan zijn Belt & Road-project. Het trekt
honderden miljarden uit om zijn economische belangen te verster-
ken in tal van derde-landen, gelegen langsheen de vroegere zijde-
route. Op die wijze hoopt China zijn groei te bestendigen en zijn
politiek gewicht te consolideren. Het bedrag dat wordt uitgetrokken
bedraagt meer dan 30 keer het bedrag dat Amerika na WO II uit-
trok in het kader van het Marshall-plan. Het is algemeen gekend
dat dit plan niet alleen Europa uit het moeras trok nadat zijn econo-
mie volledig platgebombardeerd was maar tevens Amerika voor
decennia bevestigde als economische grootmacht.

 

Waarom stelt de Europese Unie zijn eigen versie van het Belt &
Road-project niet voor ? Investeringen zorgen voor welstand en
welstand zorgt voor tevredenheid en maakt dat het welvaartssys-
teem kan blijven bestaan.
Er kan op Europees vlak bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in
groene investeringen, teneinde de klimaatdoelstellingen van Parijs
2030 te halen. Er kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in een
nieuwe versie van het TGV-systeem, door de huidige treinen te
vervangen door Maglev-achtig systeem, deels rijdend in tunnels
aan een snelheid van ruim 400 km/uur, als verbinding tussen de
Europese hoofdsteden. Het zou symbolisch zijn voor de Europese
eenheid als eerste lijn de as Parijs – Berlijn aan te leggen. Deze
twee wereldsteden zouden dan binnen een tijdsbestek van max.
3 uur aaneengeklit zijn. Het zou bovendien de Europese technolo-
gie stimuleren. Wat heeft het maanproject allemaal niet teweeg-
gebracht aan positieve uitvindingen . Zou het tevens geen mooie
ode zijn aan 200 jaar treinen ? Het is toch de trein die ervoor zorg-
de dat de tijd universeel werd en de wereld op mekaar werd afge-
stemd, die ervoor zorgde dat dorpen werd ontsloten en die een
ganse economische ontwikkeling tot stand bracht.
Zo zijn nog tal van grensoverschrijdende projecten op te sommen.

 

Dat dergelijke investeringen op Europees gebied dienen te gebeuren
staat buiten kijf. Als Europa 1500 miljard kan spenderen aan onder-
steunen van de banken, kan het ook wel eenzelfde bedrag vinden
om de reële economie te ondersteunen. Gespreid over een periode
van 50 jaar – de gemiddelde levensduur – bedraagt deze investering
per Eu-burger 16 cent per dag. De return on investment is evenwel
enorm.

 

In plaats van grenzen en muren op te trekken zou men beter samen-
werken en de grenzen verleggen. In zijn bejubelde boek ‘In Europa’
citeerde Geert Mak de dichter-journalist Théophile Gauthier die om-
streeks de jaren 1900 jubelend schreef dat ‘ Parijs niet kan bestaan
in de gedaante van het Parijs van vroeger ( dus voor Baron Hauss-
mann ingrijpens). De beschaving baant zich brede wegen te midden
van de duistere doolhof van straatjes, kruispunten en doodlopende
steegjes van de oude stad. Zij velt huizen zoals de pioniers van
Amerika bomen vellen’.
Het positivisme hoorde bij de tijd : vooruitgang en materiële wel-
vaart waren mogelijk. Dezelfde gedachte als in de jaren van de her-
opbouw. Het is dit positivisme dat we terug in ons hart moeten slui-
ten. Laat ons terug dromen hebben.
                                                                    WPM.

GRATIS PROSTITUEES IN NIEUWEWANDELING.

Er zijn al heel wat psychologen die er hun tanden hebben op stuk-
gebeten, zoekende naar oplossingen voor de problemen van seks
voor gedetineerden. Het zal je niet verwonderen dat eenzame op-
sluiting, voor meestal seksueel zeer actieve testosteronbommen
(de meeste gedetineerden zijn mannen, amper 5 % in België  zijn
vrouwen, wat niet wil zeggen dat de vrouwen ook niet seksueel
actief zijn), geen sinecure is.

 

In het verleden hebben directies zich het hoofd gebroken, hoe dit
enigszins te kanaliseren, om frustraties niet te laten ontsporen.
Speciale TV-kanalen, allerlei porno-tijdschriften, en ongestoord be-
zoek. Voor hen die dit niet kennen, dit is bezoek van iemand, zonder
bekijks.
Maar dit allemaal is zo ‘fake’, en op commando. Eigenlijk voldoet dit
niet aan de behoeftes die opkomen, zonder tijdsbepaling. Dus het
aantal frustraties bleef zeer hoog. De nieuwe directeur heeft nog
niet veel kunnen ten positieve veranderen, maar hier heeft hij wel
een oplossing voor gevonden.

 

Maar waar heeft hij dan de mostaard gehaald ? Neen, niet bij Fredje
Tierentyn, maar bij ‘thuis’. Het idee, rond de gehandicapte Luc Bo-
mans, bracht onze directeur ook op een goed idee. Voortaan kun-
nen gedetineerden beroep doen op de griffie, om een prostituee te
bestellen, telkens als ze dit nodig achten. En bovendien wordt de
service gratis aangeboden.

 

Er is wel één voorwaarde, de aanvraag moet twee maand op voor-
hand aangevraagd worden, kwestie van alles tijdig te kunnen rege-
len op de griffie.
Zie je dat Gent een voorbeeld functie heeft ? De minister heeft het
ooit al gezegd in het parlement !
Lang leve de nieuwe directeur.

DE EERSTE ROOS IN Z.C. ROSIE.

Z.C. Rosie, de duuze, den bak, de Nieuwewandeling, de peniten-
tiaire instelling Gent ( in het kort PIC ), zijn allemaal mooie namen
voor iets minder moois.
Maar vandaag, acht mei, is er opnieuw hoop.
Toen ik deze morgen vroeg ( 05 u) naar buiten keek, heb ik haar
ontdekt. Neen, niet die schoon madam aan de overkant, collega
gedetineerde op blok D ( de vrouwenafdeling ).

 

Maar, de eerste roos. Ja, ze was open gespat, net als onze hoop.
Want het is toevallig of niet, vandaag een speciale dag. Het is de
dag van de vrede, het einde van W.O.II.
Betekenisvoller kan dit niet zijn. De roos, de liefde, de hoop, vrede,
allemaal basiselementen van een vernieuwd beleid in de peniten-
tiaire instellingen.

 

Maar, spijtig genoeg, blijkt dit allemaal ‘whisfull thinking’. Net deze
dagen gaan de besparingen drastischer toeslaan. Minder wande-
lingen dan vorige zomer, minder bezoekuren dan altijd al gewoon,
minder socio-culturele activiteiten, meer stress en nervositeit onder
het personeel, maar er is iemand die het allemaal voor bekeken
houdt. De algemene directeur vertrekt net nu op vakantie.

 

Mijnheer de directeur, ik hoop dat u veel rozen mag ontmoeten, en
ook veel fijne ontspannen momenten. U weet hoe belangrijk dit is
voor een frisse geest, en dat is dan weer belangrijk voor… nieuwe
bloemen !

EEN BEZOEK IN ‘T GEVANG…. GEEN SINECURE.

Zie ook artikel op deze FB.Pagina : Spanningen in Begijnenstraat.

 

Heel recent werden het aantal bezoekuren in de Nieuwewandeling
Gent verminderd. In Antwerpen, blokletterde de krant, zijn er on-
regelmatigheden om gevangenen te kunnen bezoeken. Wat is dat
allemaal ?

 

Sociaal contact, de band met buiten onderhouden, is een absolute
noodzaak voor een goede reïntegratie. Maar blijkbaar staat niemand
van de organisatie te springen, om hier veel aan te doen. In de
meeste ( 90 %) van de gevangenissen is telefoneren geen goed-
kope, gemakkelijke gebeurtenis. Is brieven schrijven beperkt door
interne regels. Is internet onbestaande, en nu wordt er ook ernstig
geknipt op persoonlijk bezoek.

 

Allemaal geen probleem, volgens de minister van justitie. Er wordt
meer dan genoeg gedaan om detentie zinvol, en met waardering
voor de persoon in te vullen.
Het hang er natuurlijk vanaf, wat je maatstaf is.
Wetenschappelijke studies en tientallen universiteitsonderzoeken,
bewijzen het tegendeel…

IK VOEL ME CHRISTUS…

Christus predikte in de woestijn. Letterlijk en figuurlijk. Wel, ik voel
me ook zo een beetje prediken in diezelfde woestijn. Daar ergens
op de Golan Hights. In het hete zand dat mijn blote voeten verbrand.
De stralende zon die mijn hersenen doen koken !

 

Net zo voel ik me opgesloten in eenzame afzondering. Duizend en
één redenen zijn er omdat ik het niet meer vol hou. Maar hoe meer
ik er over schrijf, hoe meer het pijn doet, hoe dieper de wonden wor-
den. Hoe heviger de hersenbrand.
Ik ben recent geconfronteerd met het feit dat ik een slecht mens ben,
en dat heeft me diep geschokt. Het feit dat ik het aandurf, het sys-
teem aan te vallen , is niet passend. Ik zou me beter bezighouden met
tot zelfinzicht te komen en zo de maatschappij te behoeden van ver-
dere schade.

 

Werd Christus ook niet verweten door de farizeeërs ? En weet je wat
Christus heeft geantwoord ? Heer, Heer, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen..
En Christus zei ook tegen zijn volgelingen : ‘ ik zal U de Geest zenden,
om u te verlichten. ‘

 

Ik ben nog altijd op zoek naar hulp. Misschien moet ik wat meer in
Christus geloven.
Volg ons vanaf nu dagelijks, en lees weldra meer over ‘Het einde’ .

BESPARINGEN JUSTITIE AFGEWIMPELD OP GEVANGENEN.

Noem mij één dienst voor gedetineerden waar niet op bespaard
wordt. De minister heeft, in opdracht van de regering, de opdracht
gegeven aan zijn administratie, om alle budgetten in drie jaar tijd,
met 2 % per jaar naar beneden te halen. 6 % in totaal. En ja, wat
zijn de grootste kosten ? Personeel natuurlijk, de loonkosten stijgen
jaar na jaar… maar nu kan dit niet meer. Het moet omgekeerd.

 

En wat doet de gevangenisdirecteur om de vakbonden niet tegen
de haren te strijken… minder opdrachten, minder taken, voor het
verminderde personeel. Ok, mooie gedachte.. maar op wie komt
uiteindelijk de last ? Ja, alle extra – broodnodige taken, worden zo-
veel mogelijk afgebouwd.

 

Als je wilt reorganiseren, heb je altijd verschillende keuzes, maar
knippen in de sociale activiteiten van de gedetineerden, komt nie-
mand ten goede. Zijn er dan alternatieven ? Ja, durf ik te stellen !
Allereerst is er de minister, ons Belgische jaarbudget is 6,7 % van
ons BBP ( binnenlands bruto product ). In Europa is dit gemiddeld
2,2 %, driemaal zoveel.  Welke mensen zijn onze ministers om dan
zomaar lineair 6 % af te doen van alle budgetten, ook Justitie ! Is
dat de sociale politiek van onze regering ?

 

Een tweede element in mijn betoog is rationalisatie. Nu gaat de
hoofdbrok van de activiteiten binnen de muren naar veiligheid, en
daar kan zogezegd, geen millimeter op toegegeven worden. Maar
is alles wel doordacht ? Of gebeuren dingen, tot in het steriele toe,
uit gewoonte ? Kan dit ook wel eens  ‘anders’, moderner, efficiën-
ter ? Dat vereist echter ‘denkvermogen’, en niet zomaar, neen, heel
specifiek ‘analogica’. Creatief denken. Hier is men gebleven bij de
cognitie ‘ categoriseren’, een basisverschijnsel.
Heer, sta ons bij. Spijtig, voor zoveel leed.

ZIE ME GRAAG.

Elke dag schrijf ik zes à 8 uur per dag. Ik word er niet voor betaald.
Ik zou het ook niet willen. Maar ik zou wel graag een grotere weer-
klank vinden. Zo een vierhonderd mensen volgen ons min of meer
trouw, en ik ben daar blij en dankbaar om. Maar wat ik doe draait
niet om mij alleen, het gaat veel dieper.

 

Ik ben één van die uitzonderingen die wel voldoende veerkracht kan
vinden om voor zichzelf op te komen, dat heeft u zeker al gelezen.
Maar wat ik wil vragen, is jullie hulp om die anderen te helpen, en
uiteindelijk jullie zelf. Hoe meer nieuwe slachtoffers we kunnen
voorkomen, hoe beter het is voor ons allen.

 

En dat kan alleen door een ander, beter detentiesysteem.
En hiervoor is jullie, elk individueel, hulp echt, absoluut nodig. Alleen
door ons altijd en overal te delen, krijgen we meer ‘likes’. Doe dit
aub. DEEL ONS IEDERE KEER.
Overtuig al uw vrienden om ons te liken, of vriend te worden. Wacht
niet tot morgen. Geef me nu vijf minuten van je dag.
Like us.

 

ZIE  ME  GRAAG !

HET HEEFT ZIN.

Ja, ik geraak er meer en meer van overtuigd, dat wat ik doe met
mijn Port to Hello en Marc Dendodo verhaal, zin heeft. Dat het op
de juiste manier gebeurt, kunnen we over discussiëren, maar het
is belangrijk dat er open en bloot gecommuniceerd wordt over hoe
de dingen lopen, binnen de muren van onze detentiehuizen. Dat
ik daar zelf het slachtoffer van ben is niet normaal. Zeker gezien
het feit waarop ik het verhaal breng.

 

Dit pleit niet voor diegenen die bestraffend optreden. En nu, ga ik
weer over de schreve ! Marc, waarom altijd die ‘verwijten’ ? Waar-
om mensen aanpakken op hun zwakheden ? Waarom al dat pro-
voceren ? Dit staat haaks op je eigen ‘ Marc Dendodo’ verhaal. Zie
een ander zo graag als jezelf.

 

Wel, juist daar heb ik het al zoveel over gehad. Mijn stijl. Hoe pas
ik dat aan. En dan denk ik even aan Louis Neefs ( ja, ik hield van
zijn stijl) en zijn Annelies, uit Sas Van Gent, die me vertelde.. we
zijn, wie we zijn, door onze erfelijkheid ( genus) en onze opvoeding
(milieu). Dus ja Marc, en nu ? Hoe pak je dit dan aan ?

 

Ja, ik heb het, humor, metaforen schrijven. En eerlijk ? Ik heb er al
heel wat uitgetest, en ik zie in de cijfers dat het succes heeft. Kijk
maar naar de titels ‘Ik ben verliefd’, ‘ blonde stoot op de sofa’ en
‘Koen Geens, gezeten op een ezel in de duuze’.
Nu, lieve lezer, ik ben gesterkt door het idee dat het zin heeft, en
beloof mijn best te doen om niemand te kwetsen.

I HAD A DREAM.

De cijfers, gepubliceerd in het Justitieplan van Minister Geens, zijn
duidelijk : op 15 februari 2015 verbleven er 11.501 gedetineerden
in de gevangenissen. Dat is meer dan 100 gedetineerden per
100.000 inwoners. Dit is een pak meer dan de Scandinavische lan-
den ( tussen 55 en 73) , Nederland (62) en Duitsland (75). Het is
ongeveer gelijk aan Frankrijk (102) Luxemburg (133) en Groot-Brit-
tanië (133).

 

Op 20.08.2016 meldde het RTBF-journaal dat er op dat moment
10.279 gedetineerden in de gevangenissen verbleven. Daarnaast
zijn er zo’n 3.000 personen drager van een enkelband. Tijdens de
eerste 6 maanden van 2016 waren zo’n 1.487 personen van bui-
tenlandse origine teruggestuurd naar hun land om daar hun straf
uit te zitten. Tevens werden vele geïnterneerden in de daartoe be-
stemde inrichtingen geplaatst. Desondanks blijft de overbevolking.

 

Volgens Hans Meurisse, baas van het gevangeniswezen, zijn er
per 27.11.2016, zo’n 10.368 mensen opgesloten in de gevangenis.
Op het eerste zicht lijkt dit inderdaad een verbetering. Niets is ech-
ter minder waar. Men vergeet dat, door een tijdelijke maatregel
waarbij een strafkorting werd gegeven van 4 maand, er zo’n 900
personen vervroegd vrijkwamen. Tel daarbij nog de circa 350 ge-
interneerden die naar speciale FBC’s werden ondergebracht, en
men moet vaststellen dat er weinig verbeterd is. Enkel door cos-
metische ingrepen komt men tot een vermindering. Enkel de façade
is opgekuist. Zoals eertijds in de Sovjet-Unie gebeurde.

 

Nog al te dikwijls wordt vrijheidsberoving uitgesproken als straf.
Ook bij zware administratieve fouten en/of financiële delicten. Door
de rechters worden dikwijls nogal gratuit gesmeten met lange ge-
vangenisstraffen. Nochtans zijn alle experten er het reeds lang over
eens, dat dit nutteloos is. De Scandinavische landen hebben min-
der recidive, maar staan ook verder in de differentiatie van straffen;
men stelt vast dat daar veelal straffen uitgesproken worden onder
de zes maanden.
Dat bepaalde groepen buiten de maatschappij moeten worden
gehouden staat buiten kijf. Dat is een minderheid van gevangenis-
populatie, dewelke begroot kan worden op een 20 %. Of het louter
uitzitten hierbij de gepaste oplossing is, is zeer de vraag. Is dat de
prijs van 50.000 euro per jaar per gevangene waard ?

 

Dat het niet gemakkelijk is een verstard instituut, zoals Justitie van
koers te doen veranderen, is een open deur instampen. Maar kan
men de koers doen wijzigen wanneer de kapitein tegenstrijdige
signalen uitstuurt ?
Minister Geens stelt in zijn Justitieplan, dat de vrijheidsberoving de
ultieme straf dient te zijn. Even wel zijn zijn woorden omgekeerd
evenredig aan zijn daden. Stelde hij in zijn recentste Tv-optreden
niet voorop, dat zelfs voor rijden zonder rijbewijs een gevangenis-
straf van één tot twee jaar moet worden voorzien ? In alles komt
een versterking van het repressie apparaat naar voren. Het OM
krijgt meer macht, procedurefouten worden nogal snel van tafel ge-
veegd, door het OM worden misdrijven nogal snel opgesplitst in
meerdere zaken, opdat de dader meerdere straffen zou krijgen, enz.
Dat is de realiteit. Welnu, het aantal gevangenen zal niet dalen. De
mooie visie die naar voren werd gebracht in het benoemde Justitie-
plan, is door de realiteit ondergraven en begraven.
“I have a dream ” dachten velen toen ze Geens’ intenties lazen. Het
blijft evenwel bij een droom.