UTOPIA.

Thomas Moore schreef exact 500 jaar geleden het beroemde boek
Utopia. Het werd gedrukt te Leuven. Waarom te Leuven ? Omdat
het toen een veilige plaats was om kritiek, verpakt in een mooi
boek, te leveren op de machtshebbers. Ruim 300 jaar later gebeur-
de hetzelfde toen Karl Marx onderdak zocht te Brussel.

 

Beetje per beetje wordt die openheid en die mogelijkheid tot kri-
tiek afgenomen. Vandaag de dag wil het hoofd van de politie, dat er
zelfs geen onderzoeken meer kunnen geschieden naar de politie.
Verhalen zoals Jonathan Jacobs ( de vermoorde jongen in de cel
te Antwerpen) ten spijt.

 

Wat zal er gebeuren met het recentste schandaal bij de politiedien-
sten die worden ingezet bij de repatriëringen ? Wedden dat dit ook
netjes onder tafel zal worden geveegd. Het past namelijk niet in het
mooie plaatje dat men ons wenst voor te schotelen. Daar waar de
gewone burger in de cel kan en zal belanden, wanneer men een
sociaal rechterlijke inbreuk begaat, zal in deze geen enkele betrok-
kene de cel ingaan. Laat staan dat er ook maar enige veroordeling
zal volgen. Hoogstens zal een blaam uitgesproken worden. Verder
zal het leven zijn gewone gang gaan.

 

De technische evolutie staat zover dat quasi elk telefoongesprek en
elke beweging op het internet kan worden opgevolgd. Hetgeen ook
gebeurd, zoals Snowden ons aantoonde. Privacy moet wijken voor
de beweerde veiligheid. Alleen moeten we vaststellen dat deze vei-
ligheid niet toeneemt ; wel worden allerhande verboden zachtjes aan
in de geesten van de mensen ingebakken : zo verdwijnt het contant
betalen beetje bij beetje uit onze maatschappij, en wordt het plastiek
kaartje onmisbaar. Maar daar schuilt nu juist het grote gevaar.
Immers, wie beheert die kaartjes ? Inderdaad, de banken die reeds
afdoende bewezen hebben niet betrouwbaar te zijn. En de politiek,
die loopt gedwee mee.