WAT IS EEN DELICT ?

Aanvulling op ons Feniksproject.

 

We hebben er allemaal vlug de mond van vol. Dat is een crimineel,
een delictenpleger. Maar is er genoeg besef van wat we daar eigen-
lijk mee bedoelen ? Er zijn daar boeken over geschreven, bibliothe-
ken vol. We proberen er dus een korte eenvoudige uitleg te geven
aan iets dat best wel ingewikkeld is.

 

Al een eeuwigheid leven mensen in groep samen. Om iedereen aan
zijn trekken te laten komen in deze samenleving, wordt een modus
vivendis opgesteld om dit mogelijk te maken. Deze spelregels zor-
gen ervoor dat iedereen maximaal gelukkig kan worden. Want daar
draait het om. Dit heeft als gevolg, dat aan ieder individu, bepaalde
beperkingen worden opgelegd aan zijn vrijheid. Deze regels worden
door de gemeenschap bepaald, op basis van normen en waarden die
dezelfde gemeenschap belangrijk vindt om zichzelf maximaal te kun-
nen ontplooien ( gelukkig maken ).

 

Wie opzettelijk afwijkt van deze regels, is een overtreder. Het belang-
rijkste hiervan, is de vrijwilligheid, met name, de overtreder ( delicten-
pleger) stelt zijn daden in volle besef ( vrijwilligheid). Op zichzelf kan
men daar over discussiëren. Mag men er met name van uit gaan, dat
een delictenpleger wel degelijk over echte vrijheid beschikt. Stel dat
men akkoord gaat, en dit op wetenschappelijke wijze, dat vrij hande-
len niet bestaat. Dan kan men natuurlijk inroepen, dat de dader scha-
de heeft aangericht aan onderdelen van de groep ( maatschappij ).
Dit kan zowel aan het individu, of aan de ganse groep. Hiervoor kan
men dus wel verantwoordelijkheid opeisen van de dader.

 

En dus straffen. Straffen tot herstel. En dit gaat niet alleen over de
materiële schade, maar ook over de woede, ontstaan bij de schade-
lijder ( vergeving/ verzoening). Laat deze voorgaande uitleg, nu juist
de basis zijn van ons Feniksproject / Recuperandos.

 

Aangezien we volgens bepaalde wetenschappers, niet kunnen ge-
loven in de totale vrije wil van de dader, maar er wel schades ont-
staan, pleiten wij voor twee belangrijke pijlers.
Met name, die schade herstellen en heropvoeden, om nieuwe delic-
ten ( schades ) te voorkomen. Dus neen, wij willen straffen niet af-
schaffen, maar anders invullen, nl. met een zorgtraject.
En niet, zoals nu, de opsluiting op zich, die geen resultaat heeft in
het re-socialisatie proces, integendeel, heel dikwijls door zijn wijze
van uitvoeren, alleen maar zelf, ook nog meer schade veroorzaakt.