ROUND UP.

Wie kennis gemaakt heeft met ons justitie apparaat, weet dat er
op zijn moederfiche diverse codes worden vermeld, waaronder uw
misdrijf wordt gecatalogeerd. Zo is er een categorie ” oplichting” en
ook eentje voor  ” valsheid in geschrifte “. Wat wordt verstaan on-
der valsheid in geschrifte :

 

Inbreuk op de art. 193,196 Swb.:
art.193 : Valsheid in geschriften, in informatica of in telegrammen,
     met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, wordt ge-
     straft overeenkomstig de volgende artikelen.

 

art.196 : met opsluiting van 5 tot 10 jaar elke niet openbaar officier
     of ambtenaar in de uitoefening van zijn functie en alle personen
     die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften vals-
     heid plegen :
     – hetzij door valse handtekeningen
     – hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handte-
       keningen
     – hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of
       schuldbevrijdigingen valselijk op te maken, of achteraf in akten
       op te nemen
     – hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen
       of feiten die deze akten tot doel hadden op te nemen of vast te
       stellen.

 

Tevens wordt ook het gebruik van valse stukken bestraft :
Inbreuk op de art. 197,213 Swb.:
Art.197 : in alle gevallen in deze afdeling vermeld, wordt hij die ge-
    bruik maakt van de valse akte of van het valse stuk, gestraft als-
    of hij de dader van de valsheid was.

 

Art.213 : de toepassing van deze straffen heeft slechts plaats voor
     zover die personen van de valse zaak gebruik maken met be-
     drieglijk opzet.

 

In de laatste week van april 2014 was er opschudding rond het ge-
bruik van een pesticide. Bleek, zelfs uit interne stukken van de pro-
ducent, dat de Amerikaanse fabrikant Monsanto, gedurende jaren
valse stukken gebruikte of deze zelf liet vervalsen. Het enige oog-
merk was puur financieel gewin. Meer zelfs, het product bleek lang
niet zo onschadelijk te zijn voor de volksgezondheid, als het bedrijf
liet uitschijnen. Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat hun
product kankerverwekkend is en dus een hoge maatschappelijke
kost heeft.

 

Daar waar de gewone burger in de cel kan en zal belanden wanneer
men een sociaal rechterlijke inbreuk begaat, zal in deze geen enkele
betrokkene de cel ingaan. Laat staan dat er ook maar enige veroor-
deling zal volgen. Hoogstens zal een blaam uitgesproken worden.
Verder zal het leven zijn gewone gang gaan.

 

De vraag aan onze onafhankelijke justitie is dan ook zeer concreet :
beschouwt U dit als oplichting, misbruik van vertrouwen en gebruik
van valse stukken ? Of niet ? Indien ja, dan zullen we hopelijk snel in
de nieuwsberichten lezen dat de overeenstemmende dagvaardingen
werden uitgestuurd.
Indien niet, dan stellen wij de vraag aan onze eerbare Minister en het
O.M. waarom in dit geval niet opgetreden wordt ? Is de Amerikaanse
tegenpartij misschien te groot ? U kan nochtans de zaakgelastigden
dagvaarden. Of is de zaak niet belangrijk genoeg, en is het makkelijker
de gewone man en de kleine Belgische KMO te knechten ?

 

Een bezorgde onderdaan