IK BEN GERADICALISEERD IN ‘ T GEVANG !

 

Is men bang van mij ?

 

Er is al veel over te doen de laatste dagen en maanden. Het radi-
caliseringsproces, en dan vooral in de gevangenissen. Maar er is
ook veel verwarring over de betekenis van het woord ‘ radicalise-
ren’, en/of  ‘ radicaal ‘ zijn.
In een bijdrage op onze blog Marc Dendodo op 6 november 2016,
onder de naam : Radicaal versus extremisme, die we voor de goede
orde hierna nog even uitprinten, brachten we onze stelling al.

 

Ikzelf ben geradicaliseerd in de boodschap van ‘ de dubbele liefde’,
zie een ander zo graag als jezelf ( volg het verhaal Marc Dendodo
op marcdendodo.wordpress.com.
Natuurlijk gaat het in onze dagdagelijkse discussies over Islam
radicalisering, en dit dan meestal door het schrikbeeld dat dit bij
ons oproept.

 

Maar net als altijd gaan we daar binnen de muren niet goed mee
om. Laat die mensen gerust hun radicale gedachtengoed, maar
ga ermee in discussie.
Geef hen gelijk dat ze radicaal zijn in hun keuzes. Maar leer hen
ook radicaal te zijn in alles, met name ook in respect. En dit wil
zeggen, dat ze best wel het recht hebben hun ideeën te hebben,
zelfs te verkondigen, maar dat ze niemand kunnen verplichten hen
te volgen ( extremisme ), of anderen pijn te bezorgen omwille van
hun gedachten.

 

Opnieuw gaat het hem over begeleiding, scholen, communicatie,
respect voor elkaar aankweken. Niet repressief zin, en hen vooral
niet afzonderen. Ook de communicatie naar de rest van de gevan-
genisgemeenschap is heel belangrijk, maar ook daar is het ander-
maal onder nul.

 

We zijn nog steeds bang van het ‘ besmettingsgevaar van gede-
tineerden onder elkaar ‘. Maar mensen, we zijn bang van onszelf.

 

Geef een toekomstperspectief aan iedereen, en je besmettings –
haard sterft uit !
Lees in dit verband ook het artikel ‘ straffer dan straf’ deel 1. We
zijn helemaal nog niet uitgepraat hierover.

 

RADICAAL  VERSUS  EXTREMISME
Sociaal radicaal  ( S.A.) is de basisidee achter onze beweging,
en ik geef het toe ‘ Radicaal ‘ klinkt wat hard, tot zelfs niet mooi, in
de oren van velen.
Maar onder onze vorm van radicaal zijn, verstaan wij eigenlijk :
” puur idealisme” , zo puur mogelijk. Als je voor iets wil gaan, waar
je in gelooft, en overtuigt bent dat het ok is, dan dien je daar vol-
uit voor te gaan. Maar op een democratische wijze.
Het is je recht om te proberen anderen te overtuigen van je mening,
met alle middelen, behalve geweld. Wanneer druk of geweld ont-
staan, kan men spreken van extremisme, en dat is niet te tolereren.
Radicaal zijn is juist goed zolang het maar geen extremisme wordt.
En dat is juist zo moeilijk om het onderscheid te maken. Omdat,
als men radicale ideeën heeft, men dikwijls tegen de gevestigde
waarden ingaat, en meestal aanvankelijk niet gevolgd wordt, wat
dan terug aanleiding geeft tot frustratie, en juist dan komt extremis-
me om de hoek kijken.
Wanneer wij voor Sociaal Radicaal kozen  ( S.R. ) hadden we die
redenen, we wisten dat radicaal provocerend klinkt, en dat is wel no-
dig om uw boodschap te laten horen.
We wisten ook dat radicalisme hoort bij idealen, wat dan weer heel
dicht bij de wereld van Thomas More – Utopia ligt.
Onze derde reden, waren de afkortingen S.R., afkomstig van de ge-
dragswetenschappers de Behavionisten , die met S ( Stimuli ) en
R ( reactie ) hun ganse theorie in kaart brachten.
We hopen dat deze tekst U wat meer inzicht kan brengen in onze
stelling.