S.P.A EN EROOS GAAN VERLOREN.

Neen, niet de politieke partij, maar de drie grote filosofen, Socra-
tes, Plato, Aristoteles, de grondleggers van ons hedendaags
denken, en tevens van onze democratie. Hun gedachtengoed
staat fel onder druk, door de niet aflatende neo-liberale profeten,
waar alles draait om de winst.
Groei en winst nastreven, zijn drogredenen om zelfs het onderwijs
te sturen naar opbrengende richtingen, ten nadele van menswe-
tenschappen. Economische- en natuurwetenschappen krijgen
hierop voorrang.
Een ideale samenleving bestaat waar eudaimonia als filoi samen-
leven. Politici dienen zich daarom te bekommeren.

 

Eudaimonia, of een goed mens zijn, bereik je in relatie tot filoi,
vrienden. En waar men er naar streeft een ander graag te zien om-
wille van die andere zijn, zijn. Omwille van wederkerigheid in het
goede, autonomie en respect voor elkaar. Je geeft al je talenten
om dit te realiseren, en je doet dit met liefde.
Liefde, niet uit het hartstochtelijke verlangen, maar samen delen
en wederkerigheid, niet zozeer op waanzin, als wel op een zeld-
zame vorm van evenwicht en harmonie.

 

Dit kan men alleen bekomen door mooie mensen op te leiden, in
opvoeding en onderwijs, en daarin mag de aandacht voor schoon-
heid ( menswetenschappen ) niet verloren gaan. Iets wat heden
ten dagen wel onder druk staat, met name door het politieke stre-
ven naar winst en groei.
Werk, werk, en werk is de slogan van onze politici. En, inderdaad,
dit is belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, hoe er gewerkt
wordt. Werken dient een plezier te zijn, geen sleur. Er zijn al heel
wat bedrijven die dit begrepen hebben, met positieve resultaten
tot gevolg, maar de grote sprong zou nog moeten gebeuren. En
het is geen kwestie van werken alleen, ook onze ganse manier
van leven, en samenleven. Mensen blijven gemeenschapsdieren,
maar kunnen en mogen zich niet beperken tot één bepaalde groep.

 

Onze moderne snelle maatschappij, spiegelt ons al te gemakke-
lijk de geneugten voor, die meestal onbereikbare idealen zijn. En die
er niet aan voldoet, wordt dan ook snel uitgesloten uit de groep.
En laat eenzaamheid / uitsluiting, nu juist het slechtste zijn, om een
goed mens te blijven.
Dus laat ons vrienden blijven, en maak uw vrienden op deze blog
tot mijn filoi !
Wij gaan voor een inclusieve maatschappij, waar iedereen welkom is !