WAAROM ??

Moordenaars, fraudeurs, pedofielen, schizofrenen, gauwdieven,
verkrachters, depressies, psychopaten.

 

Het is niet voor het eerst dat we hier over praten. Dat we proberen
uitleggen van het waarom ? Binnenkort starten we een reeks, over
‘Pedofielen en verkrachters’, waarin we u een uitleg willen geven,
waarom we af willen van ons huidig rechtssysteem ! Echt de basis
van het recht waarop we nu steunen, veranderen.

 

We hebben nu een rechtssysteem, dat een vergeldigingsrecht is,
en  steunt op ‘vrijheid van handelen van het individu’. Daaraan
verbonden is er een strafsysteem, en strafmaat, die momenteel
hoofdzakelijk, bijna uitsluitend, bestaat uit de ‘eenvoudige vrijheids-
afname’ , de gekende gevangenisstraf.

 

Wij gaan daar niet langer mee akkoord, en dit op wetenschappelijke
basis. We proberen u dat haarfijn uit te leggen, omdat we willen
streven naar een ethische straftoepassing. Wij willen straffen niet
afschaffen, maar anders invullen. Wij willen er een wetenschappelijke
geneeskundige actie van maken, met als doel, zoveel mogelijk her-
stel.

 

Maar om onze stelling beter te begrijpen, is het noodzakelijk eerst
een inzicht te krijgen in het waarom we zo besluiten. Ik heb het me
persoonlijk gemakkelijk gemaakt, en werk nu met een assistente.
Iemand die heel belezen is in deze materie, vatte voor mij het boek
‘Wij zijn ons brein” van prof. Dick Swaab kort samen, met de bedoe-
ling zo een inleiding te geven op ‘ Waarom wij het fundament van
onze rechtspraak anders willen zien, wat ook de basis is van ons
Feniksproject/ Recuperandos ( concept detentiebeleid). Mijn assis-
tente heeft de bevallige naam Vera, ik laat haar graag aan het woord.

 

‘ Waarom we doen, wat we doen’   Dick Swaab – ‘We zijn ons brein’.

 

Met zijn nieuwste boek ‘ Ons creatieve brein ‘, was hij heel recent op
Canvas. Maar voor ons pleidooi is de 72-jarige Nederlandse hersen-
wetenschapper minstens even interessant met zijn vorig boek : ‘ Wij
zijn ons brein’. Hiermee geeft hij een uitleg van hoe ons brein weten-
schappelijk en biochemisch werkt. En wat de gevolgen daarvan zijn
over leven, ons zijn !

 

Ik ben al vijf jaar in de Nieuwe wandeling in Gent, u zeker niet onbe-
kend, en vanaf het begin stelde ik me de vraag : ” Wat is er met die
mensen aan de hand, een concentratie van persoonlijkheden, de ene
al slechter dan de andere.
In een ander programma op tv ‘ Alleen Elvis blijft bestaan’, zag ik de
psychiater Dirk De Wachter, met één van zijn gevleugelde uitspraken :
” Iedereen patiënt “. Ik voelde me geruggesteund in mijn denken en
observatie, en dit al zovele jaren.
En toen las ik de volledige bevestiging in het boek van Prof. Swaab.
In zijn aanvang vertelde Dick Swaab dat hij vijftig jaar geleden doods-
bedreigingen ontving, omdat hij beweerde dat hersenen van homo’s
en hetero’s, er anders uitzagen. Vandaag schrijft hij dat onze hande –
lingen niet vrij zijn. Hiermee bevestigde hij op wetenschappelijke wij –
ze, wat Darwin, honderden jaren vroeger al schreef ‘ vrijheid is een
‘illusie’ !
Wordt Swaab opnieuw verketterd ?

 

Maar we proberen het boek samen te vatten, in het kort, om u een in-
zicht te geven in het functioneren van onze kinderen, onszelf, en ook
een andere kijk op misdaden.

 

De hersenen van de mens ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap
en in de eerste jaren ( twee – vier jaar ) na de geboorte, in een zeer
traag tempo. De rijping tenslotte gaat zelfs door tot 25 jaar.
Tijdens dit proces, van voor de geboorte, tijdens en na de geboorte,
staan de hersenen continu onder invloed van allerlei externe en inter-
ne factoren. Niet te vergeten ook, is eerst en vooral, alles wat ons
via de genen wordt meegegeven. Dit allenaal maakt dat we de evolu-
tie van ettelijke jaren voor ons, van generatie op generatie meekrijgen.

 

We sommen enkele van de elementen op van externe factoren, die
zowel tijdens  als na de  zwangerschap een invloed hebben op de
groei van onze hersenen. Gebrek aan voeding ( door omstandigheden,
hongersnood ) maar ook bv. door magerzucht of diëten, vasten, alco-
hol, sigaretten, geneesmiddelen, stoffen in het milieu.
Al deze elementen kunnen oorzaak zijn van het later in het leven ont-
staan van gedragsstoornissen, verminderde hersenontwikkeling, met
verhoogde kans op oa. schizofrenie, depressie en antisociaal gedrag.
Dienen we uit te leggen, hoe belangrijk deze periodes zijn in ons le-
ven, en hoe snel het kan mislopen.

 

Wijzelf maken niet de keuze van onze sexuele geaardheid.
Het is  louter bepaald door  onze hersenwerking, daar wordt het ver –
schil gemaakt. Sexueel misbruik is schadelijk voor de maatschappij,
en wordt gestraft om de maatschappij genoegdoening te verlenen,
en herhaling te voorkomen. Maar hoe verander je gedrag, dat in de
vroege ontwikkeling geprogrammeerd is in de hersenen ( nog voor de
geboorte) ? Het doorbreken van het taboe op zulk wetenschappelijk
onderzoek zou inzicht kunnen geven in de factoren die pedofilie
tijdens de ontwikkeling veroorzaken, en de beste methodes om de
pedofilie impulsen te kunnen beheersen en recidieven te kunnen
voorkomen.

 

Depressie :
Een ontwikkelingsstoornis van de hypothalamus. Er zijn echter ook
oorzaken tijdens de volwassenheid, tot het ontstaan van een depres-
sie, met name een te weinig aan serotonine gehalte. Medicatie of
elektro-stimulatie tot meer productie van serotonine, kunnen helpen.
Eigenlijk kan men besluiten dat een heel netwerk van hersensyste-
men met verschillende chemische boodschappen, betrokken zijn bij
het ontstaan van depressies. In die gevallen, waar het gaat om een
verstoorde hersenontwikkeling, zijn deze therapieën niet nuttig.

 

Agressie :
Geef iedereen een goede leefomgeving, en alle agressie en crimina-
liteit zou van de aardbodem verdwijnen : dat is achterhaald ! De ene
persoon ( jongens – meisjes ) is agressiever dan de andere, ook dat
is al in de baarmoeder vastgelegd.
Vrouwe Justitia zou van de geneeskunde moeten leren, hoe zij op
basis van goed gecontroleerde onderzoeken ( wetenschappelijk be-
wezen) kan werken.
Hoe verantwoordelijk zijn verslaafden voor hun stoornis, die veroor-
zaakt wordt door kleine variaties in hun DNA of door ondervoeding
in de baarmoeder. Zo ook schizofrenie wordt al tijdens de conceptie
vastgelegd, meestal genetisch bepaald.
Het is heel bekend, door wetenschappelijk onderzoek, dat onze voor-
hoofdskwab gedeelte, de prefrontale cortex zone bepalend is voor
ons empathisch ( medevoelen ) vermogen.
Veranderingen, afwijkingen, accidenten, tumoren, zijn oorzaak van
een vermindering van dit vermogen. Moordenaars bv. maken heel
koele, zeer onpersoonlijke afwegingen, ze voelen geen empathie.
Patiënten met PPC ( prefrontale cortex ) dementie, vertonen nogal
eens een antisociaal, delinquent gedrag, zoals ongevraagde sexuele
benaderingen, verkeersovertredingen, lichamelijk geweld, diefstal,
inbraak en pedofilie.  Er zijn ook nog andere hersenzones die in ons
moreel gedrag van belang zijn.
Kortom, ons lijkt het aangewezen veel meer wetenschappelijk onder-
zoek te doen bij problemen van afwijkingen van de normen die ons
maatschappelijk functioneren bepalen. Justitie staat bovendien on-
der druk van de politiek, steeds weer met een nieuwe vorm van straf,
van tuchtstraffen tot strenge heropvoedingskampen,  zonder dat de
effectiviteit ervan wordt vergeleken met de andere standaardstraf.
Van een goed onderzoek met een goede controlegroep is geen spra-
ke, waardoor de effectiviteit van de straf altijd weer omstreden zal
blijven. De politiek lijkt zich aan systematische aanpak, met gecon-
troleerde studies niet te interesseren. Die denkt slechts op korte ter-
mijn, en aan de komende verkiezingen.

 

Wij willen nog aanhalen, dat wij een verkorte versie maakten van de
samenvatting van Vera, die poogde ons zo volledig mogelijk de in-
zichten van Swaab over te brengen.  Maar we zijn ervan overtuigd
dat dit ongeveer de kern van ons betoog, in voldoende mate onder-
streept. Met name : het plegen van delicten is veel ingewikkelder
dan het lijkt, en het is ook zeker dat ons huidige vergeldingsrechtsys-
teem wankelt.
En  zeker ook, met rekening houdende van de belangrijke elemen-
ten ( moraliteit, en vrije wil, wat is het ? ), er ook een andere manier
bestaat om , om te gaan met herstel in de maatschappij, en al zeker
de uitvoering van de straffen.

 

Volg me met spanning onze reeks hierover die weldra op het net
komt. Heeft u vragen, suggesties, eender wat, laat u ondertussen ge-
rust horen.