DE MINISTER IS GEBUISD !

De cijfers, gepubliceerd in het Justitieplan van Minister Geens,
zijn duidelijk : op 15 februari 2015 verbleven er 11.501 gedetineer-
den in de gevangenis. Dat is meer dan 100 gedetineerden  per
100.000 inwoners. Dit is een pak meer dan de Scandinavische
landen ( tussen 55 en 73 ), Nederland  ( 62 ) en Duitsland ( 75 ).
Het is ongeveer gelijk aan Frankrijk  ( 102 ), Luxemburg  ( 133 )
en Groot-Brittannië ( 133 ).

 

Op 20/08/2016 meldde het RTBF-journaal dat er op dat moment
10.279 gedetineerden in de gevangenissen verbleven. Daar-
naast zijn er zo’n 3.000 personen drager van een enkelband.
Tijdens de eerste 6 maanden van 2016 waren zo’n 1.487 perso-
nen van buitenlandse origine, teruggestuurd naar hun land om
daar hun straf uit te zitten. Tevens werden vele geïnterneerden in
de daartoe bestemde inrichtingen geplaatst. Desondanks blijft de
overbevolking.
Volgens Hans Meurisse, baas van het gevangenissen, zijn er per
27/11/2016, zo’n 10.368 mensen opgesloten in de gevangenis.
Op het eerste zicht lijkt dit inderdaad een verbetering. Niets is
echter minder waard. Men vergeet dat door een tijdelijke maatre-
gel waarbij een strafkorting werd gegeven van 4 maand aan zo’n
900 personen , vervroegd vrijkwamen. Tel daarbij nog de circa
350 geïnterneerden die naar speciale FBC’s werden ondergebracht
en men moet vaststellen dat er weinig verbetert is. Enkel door
cosmetische ingrepen komt men tot een vermindering. Enkel de
façade is opgekuist. Zoals eertijds in de Soviet-Unie gebeurde.

 

Nog al te dikwijls wordt vrijheidsberoving uitgesproken als straf.
Ook bij zware administratieve fouten en/of financiële delicten.
Door de rechters worden dikwijls nogal gratuit gesmeten met lange
gevangenisstraffen. Nochtans zijn alle experten er het reeds lang
over eens dat dit onnuttig is. De Scandinavische landen hebben
minder recidive, maar staan ook verder in de differentiatie van
straffen. Men stelt vast dat daar veelal straffen uitgesproken worden
onder de zes maanden.
Dat bepaalde groepen buiten de maatschappij moeten worden ge-
houden staat buiten kijf. Dat is een minderheid van de gevange-
nispopulatie dewelke begroot kan worden op een 20 %. Of het
louter tijd uitzitten hierbij de gepaste oplossing is, is zeer de vraag.
Is dat de prijs van 50.000 euro per jaar per gevangene waard ?

 

Dat het niet makkelijk is een verstard instituut, zoals Justitie van
koers te doen veranderen is een open deur instampen. Maar kan
men de koers doen wijzigen, wanneer de kapitein tegenstrijdige
signalen uitstuurt ?

 

Minister Geens stelt in zijn Justitieplan, dat de vrijheidsberoving
de ultieme straf dient te zijn. Evenwel zijn zijn woorden omgekeerd
evenredig aan zijn daden. Stelde hij in zijn recentste Tv-optreden
niet voorop, dat zelfs voor rijden zonder rijbewijs een gevangenis-
straf van één tot twee jaar moet worden voorzien ?
In alles komt een versterking van het repressie apparaat naar
voren. Het OM krijgt meer macht, procedurefouten worden nogal
snel van tafel geveegd, door het OM worden misdrijven nogal snel
opgesplitst in meerdere zaken, opdat de dader meerdere straffen
zou kunnen krijgen, enz..

 

Dat is de realiteit.
Welnu, het aantal gevangenen zal niet dalen. De mooie visie die
naar voren werd gebracht in het benoemde justitieplan is door de
realiteit ondergegraven en begraven.

 

‘I have a dream ‘ dachten velen toen ze Geens’ intenties lazen.
Het blijft evenwel bij een droom.