VAKBOND VOOR GEDETINEERDEN IN GENTSE NIEUWE WANDELING.

Noem het nu een vakvereniging, of een belangengroepering, over
een naam kan je discussiëren. Maar in ieder geval is het een
unicum in de Belgische geschiedenis, dat gedetineerden zich sa-
men weerbaar opstellen. De vereniging kreeg als doopnaam :
‘ Wopia’, wat staat voor : ‘ wij allen samen voor Utopia’, naar het
voorbeeld van Thomas More, die net 500 jaar geleden zijn mani-
fest schreef over de werking van een ideale staat.
Zo ook willen de gedetineerden professioneel opkomen tot het
afdwingen van de toepassing van de wetgeving.
In december zal het 12 jaar geleden zijn , dat in het parlement de
basiswet, en de wet op de externe rechtspositie werden goedge-
keurd. Meer dan een decennia later, zijn nog altijd geen uitvoe-
ringsbesluiten gemaakt, waardoor het overgrote deel van de wet
niet kan toegepast worden.
In het herenakkoord van juli 2014, tussen FOD Justitie ( minister
K.Geens ), en de Vlaamse Gemeenschap ( welzijn/minister Jo
Van Deurzen ) worden opnieuw niet onbelangrijke afspraken ge-
maakt, maar opnieuw, dik 2 jaar later, is er weinig zichtbaar in de
praktijk.

 

De belangenvereniging is gestart met het dagvaarden van Minister
Geens, ivm. het niet toepassen van de basiswet (2005) en stelde
ook de vraag aan de lokale directie te Gent, wat de inzichten zijn
op korte termijn, ivm. een betere bejegening van gedetineerden,
zeker nu onlangs heel wat nieuwe werkmethodes werden aange-
vat, ingevolge de besparingsrondes.
Minder bezoekuren, en minder telefoon mogelijkheden zijn trouwens
al enkele van de genomen maatregelen.

 

De belangenvereniging heeft zich voorgenomen uitsluitend te wer-
ken op legale wijze, en de wettelijke mogelijkheden die haar gebo-
den worden, zoals informatie van de pers en gemeenschap.
Zij is er echter van overtuigd om een stem te kunnen vormen, tus-
sen de gedetineerden en een zoekende administratie / organisatie.