Waarom zamelen we geld in voor dit platform en onze beweging?

Graag proberen we een verantwoording te geven over waarom we geld inzamelen of een crowdfunding doen. We doen dit voor het opbouwen van een financieel platform voor behoeftige gedetineerden. Eerst moet men de term “behoeftige gedetineerden” nader omschrijven. Statistisch gezien is 80% van de gedetineerden in financiële nood. De oorzaken hiervan zijn velerlei. De helft daarvan slaagt erin om zich via vriendenkring of resterende familie te beredderen en/of via werkprestaties, alhoewel deze laatste zeer slecht betaald zijn. Een resterende helft, nog altijd 40%, heeft helemaal geen financiële middelen. Men kan deze laatste categorie catalogeren onder behoeftigen. We spreken hier niet langer over primaire behoeften (drank, voeding en slaapgelegenheid). We praten over een menselijke basisbehoefte, dat en alleen dat is een goede uitgangspositie voor “herstel en re-integratie”. Iemand die van zichzelf ervaart er helemaal niet bij te horen, krijgt alleen maar meer frustraties en vaker ook een neiging om zodra mogelijk opnieuw delicten te plegen. De eenzame, arme opsluiting maakt hen tot gefrustreerde paria’s die dan nog, meestal aangewakkerd door een gebrekkige opvoeding, opnieuw hun lot in eigen handen nemen, wat gelijk staat aan opnieuw met hand en tand af te nemen van in hun ogen “rijkeren”. Door de nieuwe wereldorde van altijd en overal communicatie, komen zij meestal in contact met over- geïdealiseerde situaties die in normale omstandigheden buiten hun bereik liggen. Het niet kunnen (of niet aangeleerd zijn, ook niet in de gevangenis) juist inschatten van begrippen als waarde en respect, zet de grens opnieuw open tot crimineel gedrag. We hebben er dus als maatschappij (iedereen in vrijheid) belang bij om te helpen deze situaties te verbeteren. Het is niet met meer straffen en afzonderen van normaal menselijk gedrag dat we onszelf zullen helpen. Wie oog heeft voor zichzelf en de medemens, moet ook helpen zorgen voor gedetineerden in moeilijke omstandigheden. Ok, er zijn een bepaalde categorie van gedetineerden van wie het delict van een dergelijke graad van “onmenselijkheid ” is, dat men hier alle hulp kan in twijfel trekken, maar dit is slechts 10% van het totaal. 90% is mits een goede aanpak best te herstellen. En omdat psychisch welbehagen voor ieder mens een absolute basisnorm is van een moderne, zichzelf respecterende maatschappij is, is het ook verklaarbaar behoeftige gedetineerden zo goed en zo kwaad mogelijk te ondersteunen.


Is dat dan niet aan de overheid?

Zoals altijd en overal komt onze overheid tekort in het volledig dragen van haar verantwoordelijkheden. Gebrek aan geld is de reden maar we mogen niet vergeten dat wijzelf die overheid vormen. Als we dan echt een praktisch steentje willen bijdragen,… waarvan we overtuigd zijn dat het helpt is het ondersteunen van onze stichting en dit platform. Het gebrek aan middelen bij de overheid is oorzaak van het feit dat opsluiting, zoals het voor bepaalden is, geen enkele zin heeft, wel integendeel. We creëren absoluut kleine tijdbommen waarvan het effect in ons gezicht terecht komt.

Hoe, waar en wat gaan we doen?
We omschrijven eerst een aantal basisbehoeften die ontbreken bij 40% (4000 personen) van de gedetineerden. We gaan proberen zoveel als mogelijk te helpen naar onze mogelijkheden en naar de eerste, belangrijkste noden. We maken ons sterk dat de zaken die we aanhalen echt noodzakelijk zijn, alhoewel sommigen ze zullen beschouwen als luxe. Maar nogmaals, we moeten geloven in een betere wereld en niet bestendigen wat slecht is.

Sociale contacten Een absolute basisbehoefte! Ieder mens heeft daar nood aan en nog meer in de gevangenis.
_ Telefoon: zonder geld, geen contact (> telefoonkrediet geven)
_ Postzegels en schrijfgerief: dit zijn allemaal aan te kopen extra’s binnen de gevangenis waarvoor je geld nodig hebt
_ Televisie: ter discussie maar een hedendaagse “noodzaak” (staat ook niet op nr. 1)
_ Computer: films, schrijfprogramma (idem als voor tv )
_ Bezoek: kleine hulp om familie te kunnen laten op bezoek komen. Heel belangrijk om de band te behouden zodat ze er bij hun thuiskomst niet helemaal alleen voor staan. De arme gevangenen zitten meestal in die noodsituatie.

Gezondheid Vele zaken in de gevangenis worden door de overheid opgevolgd, belangrijke dingen soms ook weer niet (lenzen, brillen, tandprotheses of andere protheses). Een moderne voeding – leefstijl verondersteld gezonde voeding. Fruit (2 à 3 stuks per dag ) en yoghurt (1 à 2 potjes per dag) zijn aangewezen. Ook hier moet grotendeels alles aangekocht worden. Dan spreken we nog niet over supplementen die het leven draaglijker moeten maken zoals een stuk chocolade, koffie, één maal per jaar een taart voor de verjaardag,….

Lichaamsverzorging
Alle producten zoals scheergerief, inclusief mousse, douche-gel, tandpasta enzovoort, dienen bijbetaald te worden. Haar knippen, kledij wassen….alles is betalend. Ik spreek dan wel over eigen kledij want wie wil er nog in “streepjeskledij” rondlopen? Met een beetje menswaardigheid en zelfrespect wil men er proper voorkomen. Er zijn nog tientallen andere zaken maar laat ons zeggen dat die meer tot het luxe segment van de gedetineerde behoren. U begrijpt dat dit een onmogelijke opdracht is om alles aan te vullen maar we vertrekken van de basisidee klein te beginnen en we zien wel waar het uitkomt. Onze doelstelling is om 10% van de meest nijpende noden te verhelpen het eerste jaar en dan zien we wel. Het is beter 10% dan helemaal niets. Het is een druppel op een hete plaat maar u begrijpt zelf dat zelfs al is het miniem, dit uiterst welkom is.

Waarom deze motivatie tot de oprichting van deze fondsenwerving (crowdfunding)
Allereerst, wij zijn mensen die er middenin zitten en die zien hoe erg het gesteld is met velen. Anderzijds hebben we ook begrip voor de reactie van de mensen. Eigen schuld, dikke bult. Zeg vooral niet “het zal mij nooit overkomen” en tenslotte – wat is schuld? Daar kan je een boek over schrijven. Passie, opvoeding of het gebrek daaraan, sociale status, geestelijke ontwikkeling, economische wantoestanden, psychische stoornissen en noem maar op. Zijn dit allemaal “eigen schuld” fenomenen of zijn dit alle fenomenen die gewoonlijk aan de basis liggen van delicten. Een delict verdient een bestraffing maar die moet bestaan uit meer dan vrijheidsberoving. Ze moet vooral heropvoeden, herscholen, bijsturen, genezen en niet een bron zijn van nieuwe conflictsituaties. Er zijn dus heel wat redenen om uw hulp in te roepen en we denken daarin aan twee zaken. Allereerst een kleine financiële bijdrage (5, 10, 20, 50 €…) naar uw eigen zin en mogelijkheden. Elk beetje helpt. Ten tweede en heel belangrijk, dat u uw vrienden oproept volger te worden van onze Facebook pagina en onze blog (liefst massaal en ook hun vrienden): The Port To Hell-o. Bij voorkeur vraag je hen ook om een kleine donatie te doen. Het gaat hem niet om veel geld maar wel om veel mensen. We willen echt dat ons internet-platform viraal gaat en samen met jullie miljoenen mensen besmet met het virus van wat licht te brengen in vele donkere tunnels. We zijn overtuigd dat u de grondige reden van onze oproep begrijpt en vergeet vooral niet, op middellange termijn heb je er zelf voordeel aan 🙂