Dood op bestelling / la mort sur commande

2700921
(Foto Belga)

Français: regardez ci-dessous 

Afgelopen zondag 11 januari 2015 zou voor het eerst in de geschiedenis van België een gevangene gedood worden door een injectie. Frank Van Den Bleeken is 51 jaar oud en is al meer dan 30 jaar opgesloten voor zedendelicten. Van Den Bleeken is de voorbije jaren herhaaldelijk onderzocht door psychiaters. Zij bevestigen los van elkaar dat de man psychisch ziek is en ernstig lijdt. Hij is er zich ook van bewust dat hij zonder aangepaste therapie een gevaar is voor de samenleving. Al deze omstandigheden, en vooral de uitzichtloosheid op beterschap, deden Frank besluiten uit het leven te stappen. Jaren procedeerde de man met zijn vraag tot euthanasie. Uiteindelijk kreeg hij in september 2014 van de rechtbank te Brussel de goedkeuring hiervoor. Afgelopen zondag zou deze euthanasie plaats gevonden hebben in de gevangenis van Brugge. Maar in laatste instantie trok de dokter die de euthanasie zou toepassen zich deze week terug. Uiteindelijk besloot de Minister van Justitie Koen Geens om hem aangepaste verzorging te geven in het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent. Nadien zou Van Den Bleeken eventueel in Nederland terecht kunnen in een speciale instelling voor psychiatrische gevangenen.

“Opgelost staat netjes” kan je zeggen, maar niets is minder waar. Dit is een zwarte dag uit de geschiedenis van het gevangeniswezen. Het wijst enerzijds op het inefficiënt beleid van justitie. Wat jaren niet kan, kan dan plots wel onder druk van publiek en media. Anderzijds wordt de vinger op de wonde gelegd van het feit dat de opsluiting niet zomaar de juiste oplossing is bij alle delicten. Straffen à la tête du client zouden veel beter kunnen werken. Zowel voor de gevangene als voor de maatschappij. In een volgend bericht ga ik hier graag verder op in. Wilt u graag reageren of heeft u voorstellen, vragen? Stuur me gerust een mail of een brief: porttohello@gmail.com of Marnic De Munck, Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren.

Links:

http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Van_Den_Bleeken
http://www.knack.be/nieuws/tag/frank-van-den-bleeken-17138.html
http://www.demorgen.be/nieuws/advocaat-van-den-bleeken-hij-kan-het-niet-begrijpen-a2172918/

 

Ce dimanche, le 11 Janvier, 2015 serait la première fois dans l’histoire de la Belgique un prisonnier serait tué par une injection. Frank Van Den Bleeken a 51 ans a été incarcéré pour des infractions sexuelles plus de 30 ans.  Van Den Bleeken a été examiné ces dernières années à plusieurs reprises par les psychiatres. Ils ont confirmé séparément que l’homme est un malade mental et souffre sévèrement. Il est également conscient qu’il est un danger pour la société, sans traitement adéquat. Toutes ces circonstances, et surtout le désespoir d’amélioration, Frank décide de mettre fin a sa vie. Pendant plusieurs Années l’homme demande son euthanasie. Finalement, il a reçu en Septembre 2014, l’approbation de la Cour de Bruxelles pour cela. Dimanche aurait eu lieu l euthanasie en prison de Bruges. Mais en dernière minute le médecin qui appliquerait l’euthanasie s est retire cette semaine. Finalement, le ministre de la Justice Koen Geens décidé de lui donner les soins appropriés dans le nouveau Centre de psychiatrie légale à Gand. Ensuite Van Den Bleeken pourrait éventuellement se retrouver dans les Pays-Bas dans un établissement spécialisé pour les détenus psychiatriques.

“Fait Résolu et bien rangé” vous pouvez dire, mais ce n’ est pas vrai. C’est un jour noir dans l’histoire du système pénitentiaire. Il reflète à la fois les politiques inefficaces de la justice.
Ce que des années ne peuvent pas être résolu, peuvent soudainement être sous la pression du public et des médias accorde et trouver une solution. D’autre part, le doigt sur la plaie est mis sur le fait que la détention n est pas seulement la bonne solution pour toutes les infractions. Sanctions à la tête du client pourrait fonctionner beaucoup mieux. Le détenu et la société. Dans un post ultérieur j’aimerais en discuter davantage.

Envie pour commenter ou avez des suggestions, des questions?
Ne hésitez pas à m envoyer un e-mail ou une lettre: porttohello@gmail.com ou Marnic De Munck, Schaarbeekstraat 2, 9120 Beveren.